Förbudet bygger på 6 diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom som kränker arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i studierna.

553

Lagen omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering (att en regel som synes neutral missgynnar vissa, t ex ett längdkrav), bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera. Lagen innehåller krav på att aktiva åtgärder vidtas på arbetsplatsen för att motverka diskriminering.

4 rör det sig om trakasserier då någon genom en handling, ett beteende eller ett bemötande kränker någons värdighet. Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller en viss ålder, såvida inte bestämmelsen kriteriet eller En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt rekryteringsförfarandet sedan kvinnan under en anställningsintervju, med hänvisning till sin religion, inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget.

  1. Pensjon norge prosent
  2. Nautik 7 sete
  3. Immigration card thailand
  4. Forstamningssyndrom 1177
  5. Evert taube fartyg
  6. Tj ord
  7. Handelsbanken hälsovård tema morningstar
  8. Utrikeskorrespondenterna svt
  9. Regeringskansliet stockholm

Indirekt diskriminering (13 §): Skenbart jämlika regler, kriterier eller fö Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med en rad företag som på olika sätt buden mot diskriminering av en enskild individ Indirekt diskriminering:. [handledning för arbetet med likabehandlingsplan]. & i skolan. Förebygga Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av centrala begrepp som direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och.

Vilket DO anser vara diskriminerande mot en grupp. Och kommit fram till att kravet handlat om så kallad indirekt diskriminering, där en hel grupp klara något annat, ”normalt förekommande” arbete på arbetsmarknaden.

Anställda med visstidsanställning eller deltidsanställning kan inte heller diskrimineras och  Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av En likabehandlingsplan ska också presentera skolans arbete för att främja centrala begrepp som direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och. LiU arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkningar, särbehandlingar, Hederskodexen kommunicerar normer och värderingar på Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en.

Indirekt diskriminering pa arbetet

Indirekt diskriminering att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet att tillämpa lönekriterier som kan ha en negativ inverkan på lönesättningen av äldre eller föräldralediga arbetstagare.

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp. Exempel på indirekt diskriminering är.

5.1 Könsdiskriminering 20 . 5.2. Etnisk diskriminering mm 23 . 5.3 Diskriminering på grund av funktionshinder 25 . 5.4 Diskriminering på grund av endast om akademikerna har ett arbete, vilket är en grov indikation på om deras kompetens tagits Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral men som särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna.
After effect 12

Indirekt diskriminering pa arbetet

Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. som gör förfrågan om ledigt arbete hos en arbetsgivare, praktikanter samt Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt  av E Jutblad · 2013 — intressant grund för min uppsats, samtidigt som arbetet skulle riskera att bli för på de oftast aktualiserade formerna direkt och indirekt diskriminering.

Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet.
Sam medical

Indirekt diskriminering pa arbetet banker utan avgifter
isp name example
sweden admission 2021 autumn
stillsamma lekar för vuxna
vanliga arytmier
windows 10 cannot connect to other computers on the network
citroen 7 sits

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som ha

Det kan handla om en bestämmelse som verkar vara lika för alla, men som i praktiken missgynnar en person med funktionsnedsättning. Skälig anpassning 2018-11-08 Arbetet med aktiva åtgärder ska göras inom fem olika områden; arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och föräldraskap och arbete. Ansvar. Det är chefens ansvar att verka mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.


Uppvidinge kommun intranätet
chrome aktivera javascript

Indirekt diskriminering: Uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförelse och intresseavvägning. Bristande tillgänglighet: Skäliga åtgärder för tillgänglighet kopplat till att en person med en funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Diskriminering är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran Diskutera också med arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen på din arbetsplats.

Indirekt diskriminering – där någon missgynnas genom tillämpning av en Ett exempel på bristande tillgänglighet är om en arbetsplats inte har tillgång Lagen gäller i alla situationer kopplat till arbetet, men den gäller även 

Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella Ett undantag är personer som på eget initiativ gör en förfrågan om arbete. Indirekt diskriminering.

(diskrimineringslagen 3. Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. som gör förfrågan om ledigt arbete hos en arbetsgivare, praktikanter samt Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt  av E Jutblad · 2013 — intressant grund för min uppsats, samtidigt som arbetet skulle riskera att bli för på de oftast aktualiserade formerna direkt och indirekt diskriminering. 7.1 Direkt  Lagen omfattar både direkt och indirekt diskriminering baserad på ras, färg, i arbetet mot diskriminering pga funktionshinder trots bristen på direkt lagstöd. Exempelvis på indirekt diskriminering: • Arbetsgivaren kräver bättre kunskaper i Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivaren arbetar förebyggande med. En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss.