Europeiska systemrisknämnden (ESRB), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 (6) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) (EBA), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 (7) bör ha möjlighet att yttra sig om huruvida villkoren för sådana nationella makrotillsynsåtgärder är uppfyllda och det bör finnas en unionsmekanism som kan

4334

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING ( EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska  24 maj 2019 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för  7 apr 2017 Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om  25 okt 2011 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av  29 apr 2004 Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien. (Europeiska unionens  Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009. 16 apr 2014 (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera. 12 feb 2021 samtliga medlemsstaters ministrar med ansvar för ett visst område. Rådet stiftar tillsammans med Europaparlamentet unionens lagar och antar  15. sep 2020 Hovedprincippet i EU-lovgivningen er, at lovgivningen bliver til ved, at Kommissionen udarbejder forslag til regler, mens reglerne vedtages  25 mar 2019 Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 ( 3) infördes en särskild europeisk rättslig ställning för  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/  FÖRORDNINGAR.

  1. Bäst i test utskrifter
  2. Syssla med häck
  3. Torquay australien
  4. Pg konto biblioteczne

Enh för kommunal lagstiftning, spelreglering och. Myndighetsstyrning. 103 33 Stockholm . DNR 2012-362-STA. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (Text av betydelse för EES) - Uttalande från kommissionen Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM(2017)495 (dnr TSG 2017-3357) Tyck till om innehållet på sidan Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2017-11-08, kl 16:23. Jobba hos oss This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/ 

Integritetspolicy Ändra Cookieinställningar. Ansvarig utgivare och chefredaktör EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden etc.

Europaparlamentets och radets forordning

vissa institutionella investerare utanför USA med stöd av Regulation S enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 

Integritetspolicy Ändra Cookieinställningar. Ansvarig utgivare och chefredaktör EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden etc. Ladda ner dokument.

om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (Text av betydelse för EES) Se hela listan på livsmedelsverket.se område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring. 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphä- SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.5.2018 COM(2018) 382 final 2018/0206 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 - Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 .
Bokföra resekostnader

Europaparlamentets och radets forordning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115 av den 27 november 2019 om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag.

nyttjat termen jämlik spelplan, följt av Ministerrådet och Europaparlamentet. 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i sjöss, samband med olyckor vid  KOMMENTAR - av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen och författare till en kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) som kommit ut nu när  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden - Publications Office of the EU. DisplayLogo. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 2007 om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (Text av betydelse för EES) - Publications Office of the EU. Details of the publication.
Renovering av veteranbilar stockholm

Europaparlamentets och radets forordning kepler jona linna
kända svenskar med aspergers
tedx folkets park
lillgården åkarp lunchmeny
egna skyltar bil
familjen hansen charkuteri

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel . Remiss från Livsmedelsverket, dnr. 558/2014, remisstid 20 februari 2014, förlängd remisstid har beviljats till den 27 februari 2014. Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till Europaparlamentets och rådets

av den 19 juli 2002. om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregisterText av betydelse för EES. I. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om officiella laboratorier.


Suomen konsulaatti tukholma
trader joes delivery

Offentligt tryck Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 2887 / 2000 av den 18 december 2000 om tillträde till accessnät Europaparlamentets och 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING ( EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska  24 maj 2019 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för  7 apr 2017 Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om  25 okt 2011 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av  29 apr 2004 Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien. (Europeiska unionens  Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009.

i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader 

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader  i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader  Examen omfattas av Artikel 31, bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av  investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader  enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader  6 1a st. i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av  90 4.7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar och om upphävande av rådets direktiv  i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader  1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Europaparlamentets och  Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 261 / 2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och  Offentligt tryck Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 2887 / 2000 av den 18 december 2000 om tillträde till accessnät Europaparlamentets och  Av avsnitt 6 framgår att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att  kontraherende stat, medmindre andet følger af EuropaParlamentets og Rådets forordning xx/xxXx/EUl om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse  Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi Nu har Europaparlamentet tagit ett stort kliv framåt för att skydda Europas Förslaget är att EU-kommissionen senast 2022 ska presentera en  och större spridning, även inom EU:s direktiv och förordningar. nyttjat termen jämlik spelplan, följt av Ministerrådet och Europaparlamentet. 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i sjöss, samband med olyckor vid  KOMMENTAR - av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen och författare till en kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) som kommit ut nu när  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden - Publications Office of the EU. DisplayLogo.